หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แสวงหา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแสวงหา
Sawangha Municipality
 
 
นางประภาวดี แซ่โค้ว
นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อท 0023.3/ว 4310 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 17 พ.ย. 2566 ]  
อท 0023.5/ว 4760 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 26 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4739 เร่งรัดติดตามการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 36 วัน)  [ 24 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3833 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 19 ต.ค. 2566 ]  
ว 3831 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3703 แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย  [ 11 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/4600 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/4601 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3650 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 9 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4557 การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4546 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใช้เป็นเครื่องมือในกรปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/8227 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4540 การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4549 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 3 ต.ค. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 29 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3560 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 29 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3494 ขอขอบคุณ การจัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)  [ 26 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 4470 ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)  [ 25 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3473 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3474 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ของจังหวัดอ่างทอง (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/ว 3452 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 21 ก.ย. 2566 ]  
อท 0023.3/7684 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) และขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 18 ก.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 133
 
 
 
เทศบาลตำบลแสวงหา
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
  เทศบาลตำบลแสวงหา
  Sawangha Municipality
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150 โทร : 0-3563-2074-5
สำนักปลัดเทศบาล โทร : 095-948-1919 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร : 0-3563-2077
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแสวงหา
จำนวนผู้เข้าชม 16,209,931 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-946-9698