x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
 
อำนาจและหน้าที่    
โครงสร้างองค์กร    
คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภาเทศบาล   
ผลงานและกิจกรรม    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี    
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี    
แผนการดำเนินงาน      
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                          นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
              
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
    
หัวหน้าส่วนราชการ      
สำนักปลัดเทศบาล      
กองคลัง        
     
     
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2553      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555  

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556       ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแสวงหา   11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    ได้จัดกิจกรรมทุกวันที่  15  ของเดือน โดยมีการอบรม   ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
ติดต่อหน่วยงาน   ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ วิทยากรจากโรงพยาบาลแสวงหา   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
    การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ   ข้าวโพดมีคุณ
    ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา    
       
more >>>
       
สมุดเยี่ยม   งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 8
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์       เทศบาลตำบลแสวงหา ร่วมขบวนงานสดุดีวีรชน    
  คนแสวงหา ครั้งที่ 8 ร่วมกับอำเภอแสวงหา และ
    องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 แห่ง ในวันที่  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    6 มีนาคม 2557 ณ บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการ   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
    อำเภอแสวงหา   สำนักงานสถิติแห่งชาติ
         ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
    โครงการมอบประกาศนียบัตร     ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
    ให้แก่เด็กเล็กที่ผ่านการศึกษาศูนย์พัฒนา
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    เด็กเล็ก   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดกิจกรรมมอบ   ราคาวัสดุก่อสร้าง
    ประกาศนียบัตรให้แก่เด็กเล็กที่ผ่านการศึกษา    
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา    
    ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 มีนาคม    
    2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา    
           
    โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ     ข่าวสารหนังสือพิมพ์
    สุนัขบ้า ประจำปี 2557
          
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดกิจกรรมควบคุมและ  
    ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรค         
    พิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด และทำหมัน ให้แก่  
    สุนัขและแมวในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชน                             
    มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และมีส่วนร่วม  
    ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่                   
    24 มีนาคม 2557 ณ อาคารป้องกันและบรรเทา    
    ัสาธารณภัย เทศบาลตำบลแสวงหา      
     
  โทรทัศน์
    โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
              
    ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร  
    ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 3               
    ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557  
    ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา  
         
           
    โครงการจัดงานวันสงกรานต์และสัปดาห์
   
    ผู้สูงอายุและครอบครัวแห่งชาติ    
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน    
    สงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุและครอบครัวแห่งชาติ    
    ประจำปี 2557 โดยมีนายอำเภอแสวงหา เป็นประธาน    
    และกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ    
    และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ในวันที่    
    11 เมษายน 2557 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล      
    ตำบลแสวงหา      
           
    โครงการจัดงานวันเทศบาล
   
       ด้วยในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล    
    เทศบาลตำบลแสวงหา จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญ    
    ตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล โดยมีผู้นำชุมชน    
    ประชาชนเข้าร่วม ในวันที่ 24 เมษายน 2557    
    ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา    
         
           
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th