x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
 
อำนาจและหน้าที่  
 
โครงสร้างองค์กร    
คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภาเทศบาล   
ผลงานและกิจกรรม    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี    
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี    
แผนการดำเนินงาน  
 
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                          นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
              
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
    
หัวหน้าส่วนราชการ        
สำนักปลัดเทศบาล      
กองคลัง        
     
 
 
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2553      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555   ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชมรมผู้สูงอาย
  
 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556    เทศบาลตำบลแสวงหา   11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557      ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรม   ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
ติดต่อหน่วยงาน   ได้ร่วมแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งแลกของขวัญ รางวัลพิเศษ   ข้าวโพดมีคุณ
    ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์    
    เทศบาลตำบลแสวงหา  
more >>>
       
สมุดเยี่ยม   กีฬาสานสัมพันธ์เทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้ร่วมกิจกรรมกีฬา    
   สานสัมพันธ์เทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2 โดยมีเทศบาล
    ในเขตภาคกลาง จำนวน 16 จังหวัด เข้าร่วม ในวันที่  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    26 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
        สำนักงานสถิติแห่งชาติ
         ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
          ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
    ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของศูนย์พัฒนา
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    เด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรม   ราคาวัสดุก่อสร้าง
    ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนา    
    เด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา ในวันที่ 30 ธันวาคม    
    2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา    
         
           
    โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีปีใหม่
  ข่าวสารหนังสือพิมพ์
    ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558           
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
    ประเพณีปีใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558         
    ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558  
    ณ สนามกีฬาอำเภอแสวงหา                             
       
                          
    โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
 
        เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร    
    อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558      โทรทัศน์
    โดยมีท่านฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา               
    เป็นประธานและส่วนราชการพร้อมประชาชนร่วม  
    กิจกรรม ในวันที่ 1 มกราคม 2558 ณ บริเวณสนาม  
    กีฬาอำเภอแสวงหา               
         
    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
 
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก    
    แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีท่านสุรเชษ นิ่มกุล      
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน    
    พิธีเปิด และส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก    
    อาทิตอบคำถาม มอบของขวัญ พร้อมเครื่องเล่นและ    
    อาหารให้กับเด็ก ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ บริเวณ    
    สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา      
           
    กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา
   
    ประจำเดือนมกราคม 2558    
      ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรม    
    เพื่อส่งเสริมความรู้ การดูแลตรวจสุขภาพ และกิจกรรม    
    ออกกำลังกาย ในวันที่ 15 ของทุกเดือน สำหรับเดือน    
    มกราคม 2558 จัดกิจกรรมในวันที่ 20 มกราคม 2558    
    ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา    
           
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th