x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
     
อำนาจและหน้าที่      
โครงสร้างองค์กร  
 
คณะผู้บริหาร      
สมาชิกสภาเทศบาล     
ผลงานและกิจกรรม      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี      
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  
 
แผนการดำเนินงาน  
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                  นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 
         ประจำปี 2559        
         
       
      
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
 
หัวหน้าส่วนราชการ      
สำนักปลัดเทศบาล      
กองคลัง      
     
     
       
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555  
ข่าวกิจกรรม
   
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556   ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  
 
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557   เทศบาลตำบลแสวงหา ประจำปีการศึกษา 2559
 
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2558      เทศบาลตำบลแสวงหา ดำเนินการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปฐมนิเทศ    
ติดต่อหน่วยงาน   ผู้ปกครองในการนำบุตรหลานเข้าเตรียมความพร้อมใน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของ  
    การจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปฐมวัย  
  พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็ก ในวันที่ 7 กรกฎาคม    
สมุดเยี่ยม   2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์     
   
  กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม  
    2559
 
       ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมของ  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ชมรมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมีการตรวจสุขภาพ   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
    ส่งเสริมให้ความรู้โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลแสวงหา   สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    และ กศน. กิจกรรมนันทนาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น    ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
    ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์   ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
    เทศบาลตำบลแสวงหา     ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
          ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
    โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
  ราคาวัสดุก่อสร้าง
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา    
    ในโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา โดยร่วมกับชุมชนในเขต    
    เทศบาล ทั้ง 8 ชุมชน และโรงเรียนอนุบาลแสวงหา    
    ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดแสวงหา    
        ข่าวสารหนังสือพิมพ์
     
          
    การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง
 
    ครั้งที่ 7/2559         
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพดำเนินการ  
    จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน                             
    กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 29 กรกฎาคม  
    2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา                   
         
     
   
          โทรทัศน์
                      
         
         
                      
         
     
 
     
   
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th ,  tessaban-sawangha@hotmail.com