x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
 
อำนาจและหน้าที่  
 
โครงสร้างองค์กร    
คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภาเทศบาล   
ผลงานและกิจกรรม    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี    
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี    
แผนการดำเนินงาน  
 
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                          นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
              
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
    
หัวหน้าส่วนราชการ        
สำนักปลัดเทศบาล      
กองคลัง        
     
 
 
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2553      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555   โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีปีใหม่
  
 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556   ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558   11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557      เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล   ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ประเพณีปีใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
ติดต่อหน่วยงาน   ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558   ข้าวโพดมีคุณ
    ณ สนามกีฬาอำเภอแสวงหา    
       
more >>>
       
สมุดเยี่ยม   โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์        เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร    
  อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558   
    โดยมีท่านฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    เป็นประธานและส่วนราชการพร้อมประชาชนร่วม   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
    กิจกรรม ในวันที่ 1 มกราคม 2558 ณ บริเวณสนาม   สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    กีฬาอำเภอแสวงหา    ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
          ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
    แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีท่านสุรเชษ นิ่มกุล     ราคาวัสดุก่อสร้าง
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน    
    พิธีเปิด และส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก    
    อาทิตอบคำถาม มอบของขวัญ พร้อมเครื่องเล่นและ    
    อาหารให้กับเด็ก ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ บริเวณ    
    สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา      
     
  ข่าวสารหนังสือพิมพ์
    กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา
          
    ประจำเดือนมกราคม 2558  
      ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรม         
    เพื่อส่งเสริมความรู้ การดูแลตรวจสุขภาพ และกิจกรรม  
    ออกกำลังกาย ในวันที่ 15 ของทุกเดือน สำหรับเดือน                             
    มกราคม 2558 จัดกิจกรรมในวันที่ 20 มกราคม 2558  
    ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา                   
     
 
    โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
   
    ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   โทรทัศน์
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม               
    ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
    ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558  
    ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา และศึกษาดูงาน ณ               
    เทศบาลตำบลบ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง  
     
 
    โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์
   
    เด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา    
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อ    
    เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
    เทศบาลตำบลแสวงหา ได้เรียนรู้นอกสถานที่    
    ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช    
    จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558    
           
    เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยโครงการ
   
    พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และ    
    ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลแสวงหา    
       เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ออกหน่วยโครงการ    
    พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ    
    ในเขตเทศบาลตำบลแสวงหา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์    
    2558    
           
    ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตร
   
        เทศบาลตำบลแสวงหา ได้ต้อนรับผู้ตรวจราชการ    
    สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 ติดตามการจัดการขยะมูลฝอย    
    และของเสียอันตราย ชุมชนต้นแบบ หมู่ที่ 1 ตำบลแสวงหา    
    ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558    
         
         
           
    ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1
   
    ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558    
        เทศบาลตำบลแสวงหา ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ    
    สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์    
    2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแสวงหา    
         
         
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th