x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
 
อำนาจและหน้าที่  
 
โครงสร้างองค์กร      
คณะผู้บริหาร      
สมาชิกสภาเทศบาล     
ผลงานและกิจกรรม      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี      
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี      
แผนการดำเนินงาน  
 
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                          นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
              
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
    
หัวหน้าส่วนราชการ        
สำนักปลัดเทศบาล      
กองคลัง        
     
 
 
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2553      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
  
 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556      เทศบาลตำบลแสวงหา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ   11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557   ด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลแสวงหา เพื่อพัฒนา   ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ศักยภาพ อสม.ในเขตเทศบาล ระหว่างวันที่ 22-24   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
ติดต่อหน่วยงาน   กรกฎาคม 2558 โดยอบรมและศึกษาดูงาน   ข้าวโพดมีคุณ
    ณ หมู่บ้านทุ่งศรี ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่    
         
more >>>
  โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา
 
สมุดเยี่ยม      เทศบาลตำบลแสวงหา จัดโครงการจัดงาน  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์    วันเข้าพรรษา โดยร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล    
  และโรงเรียนอนุบาลแสวงหา ในวันที่ 29
    กรกฎาคม 2558 ณ วัดแสวงหา  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558    ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
       การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
    ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558   ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแสวงหา   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
        ราคาวัสดุก่อสร้าง
    โครงการแม่ลูกผูกพันสายสัมพันธ์วันแม่      
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดโครงการแม่ลูกผูกพัน
   
    สายสัมพันธ์วันแม่ ประจำปี 2558 เนื่องในวโรกาส    
    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    
    พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 และเพื่อสร้าง    
    ความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูก ในวันที่ 11   ข่าวสารหนังสือพิมพ์
    สิงหาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบล           
    แสวงหา
 
                
    โครงการมหกรรมสุขภาพรวมพลคนรักแม่
 
    Bike for MoM ประจำปี 2558                               
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ
 
    รวมพลคนรักแม่ Bike for MoM ประจำปี 2558                   
    เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ  
    สมเด็จพระนางเ จ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส    
    มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา   โทรทัศน์
    12 สิงหาคม 2558 และเป็นการสนองนโยบายของ               
    รัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุน การออกกำลังกายและ  
    การเล่นกีฬาเพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพ    
    พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558                 
         
    โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดโครงการจัดงานวันเฉลิม    
    พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม    
    ราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน    
    พระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    
    พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558      
    ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบล แสวงหา      
     
   
    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3    
    ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558    
       การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2    
    ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558    
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแสวงหา    
           
    กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม      
    2558
   
       ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรม    
    ของชมรมประจำเดือนสิงหาคม 2558 โดยมีการตรวจ    
    สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
    ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์    
    เทศบาลตำบลแสวงหา    
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th