x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
 
อำนาจและหน้าที่  
 
โครงสร้างองค์กร      
คณะผู้บริหาร      
สมาชิกสภาเทศบาล     
ผลงานและกิจกรรม      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี      
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี      
แผนการดำเนินงาน  
 
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                          นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
              
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
    
หัวหน้าส่วนราชการ        
สำนักปลัดเทศบาล      
กองคลัง        
     
 
 
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2553      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555   โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง
  
 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556      เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคม   11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557   เมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและจัดทำ   ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   แผนพัฒนาเทศบาลสามปี ในระหว่างวันที่ 20-29   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
ติดต่อหน่วยงาน   เมษายน 2558 ณ ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแสวงหา   ข้าวโพดมีคุณ
         
         
more >>>
  โครงการจัดงานวันเทศบาล
 
สมุดเยี่ยม      ด้วยในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์    เทศบาลตำบลแสวงหา จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร    
  เนื่องในวันเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
    เทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    เข้าร่วม ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ อาคารอเนก   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
    ประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา   สำนักงานสถิติแห่งชาติ
           ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
          ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
    ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
       สภาเทศบาลตำบลแสวงหา จัดการประชุมสภาเทศบาล   ราคาวัสดุก่อสร้าง
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 เมษายน    
    2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแสวงหา    
         
           
    โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์
   
    ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
  ข่าวสารหนังสือพิมพ์
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา           
    ชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ต้านยาเสพติดเพื่อเชื่อมความ  
    สัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับชุมชนทุกชุมชนในเขต         
    และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 2-10  
    พฤษภาคม 2558 โดยมีท่านสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การ                             
    บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่    
    10 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอแสวงหา                     
     
 
     
   
          โทรทัศน์
                      
         
         
                      
         
     
 
           
           
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th