x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
 
อำนาจและหน้าที่  
 
โครงสร้างองค์กร    
คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภาเทศบาล   
ผลงานและกิจกรรม    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี    
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี    
แผนการดำเนินงาน  
 
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
    การครอบครองงาช้าง และขออนุญาตค้างาช้าง..>>>                     นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
   
ผู้ที่มีงาช้างบ้าน ต้องแจ้งครอบครองงาช้างบ้าน และขออนุญาตค้างาช้างบ้าน
        
 
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2558
    
หัวหน้าส่วนราชการ  
   
สำนักปลัดเทศบาล  
 
กองคลัง  
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
   
     
 
 
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2553      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555   กิจกรรม Big Cleaning Day
  
 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning   11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557    Day ทำความสะอาดบริเวณวัดแสวงหา และถนนในเขต   ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   เทศบาลตำบลแสวงหา ในวันที่ 3 มีนาคม 2558   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
ติดต่อหน่วยงาน       ข้าวโพดมีคุณ
         
    วันมาฆบูชา    
more >>>
      เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน
 
สมุดเยี่ยม   เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์    พนักงาน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลแสวงหา    
  เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 4 มีนาคม 2558
    ณ วัดแสวงหา  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
          สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    โครงการส่งเสริมสุขภาพและทัศนศึกษาดูงาน
   ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
    ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา   ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ   ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมอบรม   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
    ให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และศึกษาดูงาน   ราคาวัสดุก่อสร้าง
    ไหว้พระ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา    
    และจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2558    
           
           
    โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น
   
    ครัวเรือนละต้น   ข่าวสารหนังสือพิมพ์
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ           
    ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาส  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         
    ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 12 มีนาคม  
    2558 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแสวงหา                             
         
                          
    กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา
 
    ประจำเดือนมีนาคม 2558    
       ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรม   โทรทัศน์
    ประจำเดือนมีนาคม 2558 โดยมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้               
    การดูแลตรวจสุขภาพ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558  
    ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา  
                    
         
    งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 9
 
    ประจำปี 2558    
       เทศบาลตำบลแสวงหา ร่วมขบวนแห่งานสดุดีวีรชน    
    คนแสวงหา  ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 โดยมีส่วนราชการ    
   

อบต.และเทศบาล ทั้ง 8 แห่ง ร่วมกิจกรรมในวันที่ 19

   
    มีนาคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอแสวงหา    
         
           
    การแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
   
    ตำบลแสวงหา    
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี    
    ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา    
    "ผึ้งน้อยเกมส์" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มีนาคม 2558    
    ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา    
         
           
    ประกวดธิดาวีรชน งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา
   
    ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558    
       เทศบาลตำบลแสวงหา ร่วมประกวดธิดาวีรชน    
    ในงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558    
    ซึ่งเทศบาลบลแสวงหา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    
    ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอ    
    แสวงหา    
           
           
    โครงการมอบประกาศนีบัตรให้แก่เด็กเล็ก
   
    ที่ผ่านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดโครงการมอบประกาศนีบัตร    
    ให้แก่เด็กเล็กที่ผ่านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
    ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล    
    ตำบลแสวงหา    
         
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th