x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
 
อำนาจและหน้าที่  
 
โครงสร้างองค์กร    
คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภาเทศบาล     
ผลงานและกิจกรรม  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี      
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี      
แผนการดำเนินงาน  
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                  นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

         ประจำปี 2559        
         
              
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
    
หัวหน้าส่วนราชการ   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก    
สำนักปลัดเทศบาล   หมู่ที่ 14 ตำบลแสวงหา บริเวณสามแยกบ้านเช่าของนางวรรนี  เชื้อแดง ถึงบ้านครูแดง  
กองคลัง   ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 พฤศจิกายน 2558        
  <<<...ประกาศ , แบบ ปปช. , แบบ ปร.4 , แบบ ปร.5...>>>  
 
 
 
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2553      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555   การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
  
 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556   ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558   11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557      การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
ติดต่อหน่วยงาน   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแสวงหา   ข้าวโพดมีคุณ
         
         
more >>>
  กิจกรรมกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
 
สมุดเยี่ยม   "โพสะเกมส์" ครั้งที่ 2  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์       เทศบาลตำบลแสวงหา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา    
  เทศบาลสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง "โพสะเกมส์" ครั้งที่ 2
    ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2558- 17 กันยายน 2558  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ณ สนามกีฬาวัดโพธิ์สระโสภณ อ.เมือง จ.อ่างทอง   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
     
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง
   ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
    ครั้งที่ 8/2558   ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาล   ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
    ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา   ราคาวัสดุก่อสร้าง
         
           
    วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558
   
       เทศบาลตำบลแสวงหา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน    
    ปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุม    
    อำเภอแสวงหา   ข่าวสารหนังสือพิมพ์
                
       
                
    กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจืกายน
 
    2558                             
       ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรม  
    ของชมรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีการตรวจ                   
   

สุขภาพ กิจกรรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

 
    แสวงหา กิจกรรมนันทนาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
    ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์     โทรทัศน์
    เทศบาลตำบลแสวงหา                 
     
 
         
                      
         
         
           
           
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th