x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
     
อำนาจและหน้าที่      
โครงสร้างองค์กร  
 
คณะผู้บริหาร      
สมาชิกสภาเทศบาล     
ผลงานและกิจกรรม      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี      
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  
 
แผนการดำเนินงาน  
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                  นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 
         ประจำปี 2559        
         
       
      
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
 
หัวหน้าส่วนราชการ      
สำนักปลัดเทศบาล      
กองคลัง      
     
     
       
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555  
ข่าวกิจกรรม
   
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556   โครงการหนูน้อยปลอดเหา
  
 
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดทำ
 
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2558   โครงการหนูน้อยปลอดเหา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน  
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแสวงหา    
ติดต่อหน่วยงาน  

เพื่อจัดการดูแล ป้องกัน รักษา เด็กในวัยเรียน ในเขตเทศบาล

 
    ให้มีสุขภาพดีรักความสะอาดปราศจากโรคเหา  
    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  เทศบาลตำบลแสวงหา และโรงเรียนอนุบาลแสวงหา    
สมุดเยี่ยม    
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์    การประชุมสภาเทศบาลตำบลแสวงหา
   
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
       การประชุมสภาเทศบาลตำบลแสวงหา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
   

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

 
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแสวงหา   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
        สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    โครงการวัยใส วัยรัก ใส่ใจสุขภาพ      ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้ดำเนินการจัดโครงการวัยใส     ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
    วัยรัก ใส่ใจสุขภาพ ในกลุ่มเยาวชนของโรงเรียนอนุบาล
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    แสวงหา เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
    และพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น   ราคาวัสดุก่อสร้าง
   

มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

   
    และตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่า    
    ในตนเองและสร้างความภูมิใจในตนเอง ในวันที่ 25 สิงหาคม    
    2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา      
          ข่าวสารหนังสือพิมพ์
    โครงการส่งเสริมสุขภาพและทัศนศึกษาดูงาน
          
    ของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา
 
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและ         
    ทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา  
    ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 โดยจัดบรรยายความรู้ใน                             
    เรื่องธรรมะกับการดูแลและการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ/  
    การดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ และไหว้พระ                   
   

ณ วัดสมานรัตนาราม และวัดปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา

   
     
   
    พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ     โทรทัศน์
       เทศบาลตำบลแสวงหา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
              
    เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน  
    โอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน  
    2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ               
   

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

 
    84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 วันที่ 12 กันยายน 2559  
    ณ วัดแสวงหา
   
           
    โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการป้องกัน
   
    และระงับอัคคีภัย    
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อม    
    การป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ    
    ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชน    
   

ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา

   
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th ,  tessaban-sawangha@hotmail.com