x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
   
อำนาจและหน้าที่        ประกาศเทศบาลตำบลแสวงหา  
โครงสร้างองค์กร            เรื่อง การยื่นแบบ และการชำระเงิน  
คณะผู้บริหาร            ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย  
สมาชิกสภาเทศบาล           ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557  
ผลงานและกิจกรรม    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี      
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี      
แผนการดำเนินงาน      
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                          นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
              
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
    
หัวหน้าส่วนราชการ   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะของเทศบาล หมู่ที่ 14 ต.แสวงหา    
สำนักปลัดเทศบาล   ระหว่างวันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2557    <<<...รายละเอียด...>>>  
กองคลัง        
     
     
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2553      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555  

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556       ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแสวงหา   11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    ได้จัดกิจกรรมทุกวันที่  15  ของเดือน โดยมีการอบรม   ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
ติดต่อหน่วยงาน   ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ วิทยากรจากโรงพยาบาลแสวงหา   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
    การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการ   ข้าวโพดมีคุณ
    ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา    
       
more >>>
       
สมุดเยี่ยม   งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 8
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์       เทศบาลตำบลแสวงหา ร่วมขบวนงานสดุดีวีรชน    
  คนแสวงหา ครั้งที่ 8 ร่วมกับอำเภอแสวงหา และ
    องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 แห่ง ในวันที่  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    6 มีนาคม 2557 ณ บริเวณสนามกีฬาที่ว่าการ   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
    อำเภอแสวงหา   สำนักงานสถิติแห่งชาติ
         ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
    โครงการมอบประกาศนียบัตร     ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
    ให้แก่เด็กเล็กที่ผ่านการศึกษาศูนย์พัฒนา
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    เด็กเล็ก   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดกิจกรรมมอบ   ราคาวัสดุก่อสร้าง
    ประกาศนียบัตรให้แก่เด็กเล็กที่ผ่านการศึกษา    
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา    
    ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 มีนาคม    
    2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา    
           
    โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ     ข่าวสารหนังสือพิมพ์
    สุนัขบ้า ประจำปี 2557
          
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดกิจกรรมควบคุมและ  
    ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรค         
    พิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด และทำหมัน ให้แก่  
    สุนัขและแมวในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชน                             
    มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และมีส่วนร่วม  
    ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่                   
    24 มีนาคม 2557 ณ อาคารป้องกันและบรรเทา    
    ัสาธารณภัย เทศบาลตำบลแสวงหา      
     
  โทรทัศน์
    โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
              
    ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร  
    ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 3               
    ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557  
    ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา  
         
           
    โครงการจัดงานวันสงกรานต์และสัปดาห์
   
    ผู้สูงอายุและครอบครัวแห่งชาติ    
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน    
    สงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุและครอบครัวแห่งชาติ    
    ประจำปี 2557 โดยมีนายอำเภอแสวงหา เป็นประธาน    
    และกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ    
    และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ในวันที่    
    11 เมษายน 2557 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล      
    ตำบลแสวงหา      
           
    โครงการจัดงานวันเทศบาล
   
       ด้วยในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล    
    เทศบาลตำบลแสวงหา จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญ    
    ตักบาตร เนื่องในวันเทศบาล โดยมีผู้นำชุมชน    
    ประชาชนเข้าร่วม ในวันที่ 24 เมษายน 2557    
    ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา    
         
           
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th