x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
     
อำนาจและหน้าที่      
โครงสร้างองค์กร  
 
คณะผู้บริหาร      
สมาชิกสภาเทศบาล     
ผลงานและกิจกรรม      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี      
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  
 
แผนการดำเนินงาน  
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                  นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 
         ประจำปี 2559        
         
       
      
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
 
หัวหน้าส่วนราชการ      
สำนักปลัดเทศบาล      
กองคลัง      
     
     
       
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555  
ข่าวกิจกรรม
   
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556   กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม
  
 
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557   2559
 
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2558      ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมของ  
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ชมรมประจำเดือนมีนาคม 2559 โดยมีการตรวจสุขภาพ    
ติดต่อหน่วยงาน   ส่งเสริมให้ความรู้โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลแสวงหา  
    และ กศน. กิจกรรมนันทนาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์  
  เทศบาลตำบลแสวงหา  
สมุดเยี่ยม    
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์    โครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
   
  เด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดโครงการกีฬาครอบครัว  
    สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    "ผึ้งน้อยเกมส์" ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
    เด็กเล็กกับผู้ปกครองให้แนบแน่น ในวันที่ 1 มีนาคม   สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    2559 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา    ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
          ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
    โครงการมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กเล็ก
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    ที่ผ่านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดโครงการมอบประกาศนียบัตร   ราคาวัสดุก่อสร้าง
    ให้แก่เด็กเล็กที่ผ่านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล    
    ตำบลแสวงหา ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ อาคารอเนก    
    ประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา    
         
          ข่าวสารหนังสือพิมพ์
    งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 10
          
    ประจำปี 2559  
       เทศบาลตำบลแสวงหา ร่วมขบวนแห่งานสดุดีวีรชน         
    คนแสวงหา   ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 โดยมีส่วนราชการ  
   

อบต.และเทศบาล ทั้ง 8 แห่ง ร่วมกิจกรรมในวันที่ 17

                            
    มีนาคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอแสวงหา  
                        
         
    โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปี 2559
   
       เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคม   โทรทัศน์
    เมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและจัดทำ               
    แผนพัฒนาเทศบาลสามปี ในระหว่างวันที่ 21-30  
    มีนาคม 2559 ณ ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแสวงหา  
                    
       
     
 
    โครงการนวดแผนไทย พิชิตใจ ผู้ป่วยโรคปวดเมื่อย
   
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดโครงการนวดแผนไทย พิชิตใจ    
    ผู้ป่วยโรคปวดเมื่อย ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล    
    แสวงหา ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 5 เมษายน 2559    
    ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา    
         
           
           
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th ,  tessaban-sawangha@hotmail.com