x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
 
อำนาจและหน้าที่  
 
โครงสร้างองค์กร      
คณะผู้บริหาร      
สมาชิกสภาเทศบาล     
ผลงานและกิจกรรม      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี      
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี      
แผนการดำเนินงาน  
 
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                          นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
              
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
    
หัวหน้าส่วนราชการ        
สำนักปลัดเทศบาล      
กองคลัง        
     
 
 
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2553      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555   ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  
 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556   เทศบาลตำบลแสวงหา   11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557      เทศบาลตำบลแสวงหา จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์   ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแสวงหา เพื่อสร้างความรู้   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
ติดต่อหน่วยงาน   ความเข้าใจ และรับทราบแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ปกครอง   ข้าวโพดมีคุณ
    ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาล    
    ตำบลแสวงหา  
more >>>
   
 
สมุดเยี่ยม    
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์    โครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่
   
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
       เทศบาลตำบลแสวงหา ร่วมกับ อำเภอแสวงหา  
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาท   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ   สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    พระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปี พ.ศ.2558    ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
    วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาการเปรียญวัดแสวงหา   ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
     
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
          ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
    โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  ราคาวัสดุก่อสร้าง
    เทศบาลตำบลแสวงหา    
       เทศบาลตำบลแสวงหา จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา    
    ศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแสวงหา เพื่อเพิ่ม    
    ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงาน    
    ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดระยอง    
        ข่าวสารหนังสือพิมพ์
                  
    กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฏาคม
 
    2558         
       ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรม  
    ของชมรมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีการตรวจ                             
    สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์                   
    เทศบาลตำบลแสวงหา  
     
   
          โทรทัศน์
                      
         
         
                      
         
     
 
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th