x
 
          เทศบาลตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ยินดีต้อนรับ ...  
  "เทศบาลแสวงหาน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   สนับสนุนการศึกษา   สืบสานประเพณี   สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
 
                                  วิสัยทัศน์จังหวัดอ่างทอง    “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย"
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ
 
 
อำนาจและหน้าที่    
โครงสร้างองค์กร    
คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภาเทศบาล   
ผลงานและกิจกรรม    
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี    
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี    
แผนการดำเนินงาน      
นางประภาวดี  แซ่โค้ว
                          นายกเทศมนตรีตำบลแสวงหา
              
 
123 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
    
หัวหน้าส่วนราชการ     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยกถนนสายแสวงหา-ท่าช้าง    
สำนักปลัดเทศบาล  

ถึงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2557   <<<...รายละเอียด...>>>

 
กองคลัง        
     
     
     
     
     
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2553      
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2554  
ข่าวกิจกรรม
  โรคชิคุนกุนยา (โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2555   งานสืบสานประเพณีลอยกระทง
 
กินฟาสต์ฟู้ดให้ได้คุณค่า
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2556    ประจำปี 2557   
  11 วิธีพิชิต "โรคภูมิแพ้"
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี2557     เทศบาลตำบลแสวงหา จัดงานสืบสานประเพณี
  ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย
การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ลอยกระทง โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประกวด   10 กลยุทธ์ลดความเครียดในบ้าน
ติดต่อหน่วยงาน   กระทงประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์   ข้าวโพดมีคุณ
    การประกวดนางนพมาศ การแสดงของนักเรียน    
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลแสวงหา  
more >>>
  การแสดงกลองยาวของชมรมผู้สูงอายุ  
สมุดเยี่ยม   ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณท่อตาสี  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์    หมู่ที่ 14 ต.แสวงหา      
     
    โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริม
 
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     สุขภาพและป้องกันโรคของผู้สูงอาย   กฎหมายเกี่ยวกับ อปท.
      ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแสวงหา จัดกิจกรรม   สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการออกกำลังกาย    ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน
    เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ในวันที่ 13-14   ฐานข้อมูลการคลังท้องถิ่น
    พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล   ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
    ตำบลแสวงหา   ข่าวมติคณะรัฐมนตรี
          ราคาวัสดุก่อสร้าง
    การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
   
     สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557    
      เทศบาลตำบลแสวงหา จัดประชุมสภาเทศบาล    
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557    
    ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสภา    
    เทศบาลตำบลแสวงหา   ข่าวสารหนังสือพิมพ์
                
         
    โครงการพ่อลูกผูกพันสายสัมพันธ์วันพ่อ           
    ประจำปี 2557
 
      เทศบาลตำบลแสวงหา ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน                             
    วันพ่อแห่งชาติ เพื่อสร้างความรักความผูกพัน  
    ระหว่างพ่อกับลูก และแสดงออกถึงความ                   
    กตัญญูกตเวที รวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกัน  
    ระหว่างพ่อกับลูก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557    
    ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแสวงหา   โทรทัศน์
     
              
    มหกรรมสุขภาพรวมพลคนรักพ่อ    
    ประจำปี 2557
 
      เทศบาลตำบลแสวงหา จัดกิจกรรมมหกรรม               
    สุขภาพรวมพลคนรักพ่อเพื่อเทิดพระเกียรติ  
    และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ  
    พระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมการออกกำลังกาย    
    เพื่อสุขภาพ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557    
    ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา    
           
    โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม      
     พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   
      เทศบาลตำบลแสวงหา จัดกิจกรรมเนื่องใน    
    วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ    
    พระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีกิจกรรมวางพานพุ่มเงิน    
    พุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดง    
    ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล    
    และโรงเรียนอนุบาลแสวงหา เพื่อแสดงออกถึง    
    ความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ      
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557      
    ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา      
           
    โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการป้องกัน
   
     และระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2558    
      เทศบาลตำบลแสวงหา โดยงานป้องกันและบรรเทา    
    สาธารณภัย จัดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการป้องกัน    
    และระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อม    
    การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557    
    ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา    
           
           
           
           
ผู้เข้าชมลำดับที่          
   
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลแสวงหา
เลขที่ 111 ซอยเทศบาล 10 ถนนแสวงหา - โพธิ์ทอง
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
Tel : 0-3569-5034-5       Fax : 0-3569-5342
E-mail : 5150508@dla.go.th